Informacione me karakter publik

Në bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë në informacion me karakter publik (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 101/2019), nenit 1 dhe 9 të Udhëzimit për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në informacion publik (Nr. 01-158/1 nga 04.03.2020) Partia Demokratike Shqiptare ka përpiluar dhe publikon:

Listë me informacione me karakter publik

1.Informacion lidhur me veprimtarinë e partisë politike, të cilat janë të përcaktuara me ligje në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe aktet e partisë politike.
Statuti
Programi i partisë

2.Të dhënat bazë të kontaktit të partisë politike, si në vijim:

Partia Demokratike Shqiptare | rr.”Ilindenska” nr.18 A, II kat, 1200 Tetovëtel.: 0038944 333 581 |

e-mail: info@gurra-pdsh.orgwww.gurra-pdsh.org

3.Të dhëna për kryetarin e partisë (biografia) dhe të dhëna bazë për organet e partisë

4.Informacionet bazë për kontakt me zyrtarin për ndërmjetësimin e informimit në partinë politike, si në vijim:

Person i autorizuar për ndërmjetësimin e informacioneve me karakter publik:

Visar Palloshi | mob.nr. 0038970 389 660email: info@gurra-pdsh.org

5.Lista e personave të punësuar në partinë politike me pozitë, email zyrtar dhe telefon zyrtar:

Visar Palloshi – Shef i kabinetit | mob.nr. 0038970 389 660 | e-mail: cabinet@gurra-pdsh.org

6.Ligjet që rregullojnë mënyrën, kushtet dhe procedurën për themelimin, regjistrimin dhe shuarjen e partive politike; i cili rregullon mënyrën dhe procedurën e sigurimit të mjeteve financiare, disponimin e mjeteve për punën aktuale dhe veprimtarinë e partisë politike, si dhe mënyrën e kontrollit të financimit dhe të funksionimit financiar dhe material të partive politike; të cilat rregullojnë mënyrën e formimit, organizimit, funksionimit dhe financimit të qendrave kërkimore-analitike partiake të partive politike:

7.Informacion për të hyrat nga Buxheti i Republikë së Maqedonisë së Veriut (neni 9 dhe neni 10 i Ligjit për financimin e partive politike)

8.Informacion në lidhje me të ardhurat nga anëtarësia

9.Informacion lidhur me Regjistrin e donacioneve, përkatësisht Raporti për donacionet e pranuara

10.Raporti financiar vjetor (për vitin paraprak, i cili dorëzohet në ESHA, DAP në pajtim me nenin 27 të Ligjit për financimin e partive politike)

11.Informacion për të hyrat nga shitja e materialit promovues dhe propagandues

12.Informacion në lidhje me të ardhurat e veta të partisë politike, p.sh. nga qiraja e pasurive të tundshme dhe të patundshme të partisë, interesi nga depozite të depozituara në bankë, të ardhurat nga emetimet e shtypura ose të tjera, etj.

13.Informacion në lidhje me të hyrat nga kredia/at, përkatësisht raportin financiar për punët materialo- financiare të palës nëse siguron mjete nga kredia (llogaria e veçantë bankare)

14.Informacion lidhur me të hyrat e marra nga Ministria e drejtësisë për financimin e qendrave kërkimore-analitike partiake (neni 10-a i Ligjit për financimin e partive politike), përkatësisht raportin financiar për funksionimin materialo-financiar të qendrës kërkimore-analitike partiake në partia (llogari e veçantë bankare)

15.Raport me formular për donacionet e pranuara në llogarinë e transaksionit për 10 ditët e para të fushatës zgjedhore

16.Raport me formular për donacionet e pranuara në llogarinë e transaksionit për fushatën zgjedhore

17.Raport financiar total me specifikim për shpenzimet për të hyrat dhe shpenzimet në fushatën zgjedhore pas zgjedhjeve

18.Raport i auditimit nga auditimi i kryer nga Enti shtetëror për auditim të raportit financiar të partisë politike nga fushata zgjedhore pas zgjedhjeve

19.Raport vjetor për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në informacion publik, i cili është dorëzuar në Agjencinë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacion publik në vitin aktual për vitin paraprak

20.Formular – kërkesë për qasje të lirë në informacion publik dhe formulari i ankesës

21.Informacion lidhur me shumën e kompensimit për shpenzimet materiale për informacionin e dhënë, të përcaktuar nga Qeveria e RMV-së, në pajtim me nenin 28 paragrafi 3 të Ligjit për Qasje të lirë në informacion publik, përkatësisht Vendimin për caktimin e kompensimit për kostot materiale për informacionin e dhënë.

 

USAAlbania